KVKK Aydınlatma Metinleri
G.T.:  3 0 . 0 9 . 2 3


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısı

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Dereağzı Mh. Korukent Cd. No: 10, Beylikdüzü, İstanbul adresinde faaliyet gösteren İlk Evin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizm. Sağ. Med. Kant. Tuz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, ilkevin.com.tr internet adresimizi ziyaretiniz sırasında elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, çerez politikamız kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

İlk Evin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizm. Sağ. Med. Kant. Tuz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (İlk Evin), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. İlk Evin kişisel verilerinizi, Kanun ve diğer uygulanabilir mevzuat ile işyeri güvenliği kuralları ve düzeni uyarınca, işbu aydınlatma metninde yer alan şartlar kapsamında mevzuatta belirtilen yükümlülüklerine uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile uygun şekilde işlemektedir.

İlk Evin’in çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirme ve aydınlatma sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yapılmaktadır. Bunun yanında, güvenlik kamerası yoluyla kişisel verileri edinilen ilgili kişilere ilişkin olarak da ayrıca aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. İşbu aydınlatma metni, İlk Evin’in müşterileri başta olmak üzere İlk Evin çalışanları ve çalışan adayları haricindeki sair üçüncü kişilere yöneliktir.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

İlk Evin, kişisel verilerinizi, Kanun kapsamında veri sorumlusu olan İlk Evin’in (i) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile (iii) veri sorumlusu İlk Evin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (iv) bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlemektedir.

Bunun yanında İlk Evin, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mal/hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlemlerin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, işyerinin güvenliğinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin sağlanması, İlk Evin’in taraf olduğu sözleşmelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

B. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, çağrı merkezine ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgilerin edinilmesi, İlk Evin’e ve/veya çalışanlarına iletilen e-postalar, İlk Evin’in internet sitesinde yer alan iletişim formunun iletilmesi yollarından biri veya birkaçı kullanılarak otomatik olarak elde edilmektedir. İlk Evin tarafından edinilen kişisel veriler ayrıca, ilgili kişi tarafından yazılı ve/veya basılı şekilde iletilen belge ve/veya araçlar yoluyla fiziksel olarak elde edilmektedir.

C. İlk Evin’in Kişisel Verileri Aktardığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

İlk Evin, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mal/hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlemlerin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi ve risk analizinin yapılması, işyerinin güvenliğinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin sağlanması, İlk Evin’in taraf olduğu sözleşmelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, müşterilerine Kanun’un veri aktarımına ilişkin olan 8. Maddesi ile yurtdışına aktarıma ilişkin 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yoluyla aktarabilecektir.

D. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

E. Haklarınızı Kullanma Usulü

Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda başvurunuzu ve taleplerinizi içeren dilekçenizi, İlk Evin’in internet sitesinde (ilkevin.com.tr) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak;

• Dereağzı Mh. Korukent Cd. No: 10, Beylikdüzü, İstanbul adresinde bulunan İlk Evin’in merkezine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese posta ile göndermek suretiyle veya,

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak ya da tarafımıza daha önce bildirilen ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak İlk Evin’e ait info@ilkevin.com.tr adresine veya ilkevin@hs01.kep.tr adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek İlk Evin’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin olarak İlk Evin’in Veri Saklama ve İmha Politikası’na, ayrıca İlk Evin’in Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na İlk Evin’in internet sitesi (ilkevin.com.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOP